Ķimenes

Kvalitātes prasības tiks precizētas.

Piezīmes:

Slimi, bojāti, neatbilstošām smakām, krāsu vai piemaisījumiem, Kaitēkļu inficēti graudi nav pieļaujami. Piegādāto graudu ieskaites svars tiek aprēķināts pēc bāzes rādītājiem:

Mitrums 14% un piemaisījumi ne vairāk kā 1%. Ieskaites svars mitriem graudiem, rapsim un pupām tiek aprēķināts, atskaitot no neto svara mitruma zudumus (X m.), ko aprēķina pēc formulas: X m = (100(m2 – m1))/(100 – m1), kur m2 – faktiskais mitrums, %, m1 – bāzes mitrums, %.

Ieskaites svars graudiem un rapsim, kam faktiskie piemaisījumi pārsniedz bāzes rādītāju, tiek aprēķināts, atskaitot no neto svara piemaisījuma zudumus (X p.), ko aprēķina pēc formulas: X p = p2 – p1, kur p2 – faktiskie piemaisījumi, p1 – bāzes piemaisījumi, %.

Kvalitātes rādītāji un grupu iedalījums var mainīties atkarībā no pasūtītāja kvalitātes prasībām.